Snertingdal IF årsmøte Mandag 13.mai kl. 18.00 på Snertingdal Skole

Saksliste Snertingdal IF årsmøte

Mandag 13.mai kl. 18.00 på Snertingdal Skole

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  -ingen forslag innkommet
 7. Fastsette medlemskontingent.
  -forslag; ingen endring fra ifjor
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Bestemme hvilke idrettslag allianse-idrettslaget skal organisere. Slikt vedtak må fattes med 2/3 flertall.
  1. Valg
  2. Leder
  3. Kasserer/styremedlem, sekretær/nestleder og et varamedlem
  4. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatte organisasjonsplan. Jf. § 12 pkt. 9
  5. 2 revisorer
  6. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  7. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 


Publisert

i

av

Stikkord: